Regulamin

Angielską wersję warunków korzystania z usługi można znaleźć poniżej

Warunki korzystania

 • 1 Zakres i dostawca

(1) Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich składanych przez Państwa zamówień

w sklepie internetowym

Tylko Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf

CEO:
M. Sokiran
uczynić.

(2) Asortyment w naszym sklepie internetowym skierowany jest wyłącznie do nabywców, którzy są właścicielami 18. Ukończyłeś rok życia.

(3) Nasze dostawy, usługi i oferty opierają się wyłącznie na niniejszych ogólnych warunkach. Ogólne warunki mają również zastosowanie do firm w przypadku wszystkich przyszłych relacji biznesowych, nawet jeśli nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione. Sprzeczne jest już włączenie ogólnych warunków klienta, które są sprzeczne z naszymi ogólnymi warunkami handlowymi.

(4) Język umowy to wyłącznie język niemiecki.

(5) Możesz zapoznać się z aktualnie obowiązującymi warunkami na stronie internetowej [www.onlysmile.de] pobrać i wydrukować.

 • 2 zawarcie umowy

(1) Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącego wniosku o zawarcie umowy kupna, a raczej niewiążące żądanie zamówienia towarów w sklepie internetowym.

(2) Klikając przycisk ["Zamów teraz podlega płatności" / "kupić"] złożyć wiążącą ofertę kupna (§ 145 BGB). Bezpośrednio przed złożeniem tego zamówienia możesz ponownie sprawdzić zamówienie i w razie potrzeby je poprawić.

(3) Po otrzymaniu oferty zakupu otrzymasz automatycznie wygenerowany e-mail, w którym potwierdzamy, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie (potwierdzenie odbioru). To potwierdzenie odbioru nie oznacza jeszcze przyjęcia Twojej oferty kupna.Umowa nie jest jeszcze zawarta z potwierdzeniem odbioru.

(4) Umowa kupna towaru zostaje zawarta tylko wtedy, gdy wyraźnie zadeklarujemy przyjęcie oferty kupna (potwierdzenie zamówienia) lub gdy wyślemy towar do Państwa - bez uprzedniego wyraźnego oświadczenia o przyjęciu. Wyjątek: w przypadku płatności przedpłatą i PayPal zamówienie jest przyjmowane natychmiast wraz z zamówieniem.

 • 3 ceny

Ceny podane na stronach produktów zawierają ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny i nie zawierają odpowiednich kosztów wysyłki. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem ["Informacje o wysyłce" / "Warunki dostawy"].

 • 4 warunki płatności; Domyślna

(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise na:

Rechnung per Vorkasse
Karta kredytowa,
Paypal

(2) W każdym przypadku jesteśmy odpowiedzialni za wybór dostępnych metod płatności. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Państwu tylko wybranych metod płatności, na przykład tylko przedpłaty w celu zabezpieczenia naszego ryzyka kredytowego.

(3) Jeśli wybierzesz metodę płatności z góry, podamy Ci nasze dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia. Kwotę faktury należy przelać na nasze konto w ciągu 10 dni od otrzymania towaru.

(4) W przypadku płatności gotówką przy odbiorze dodatkowa opłata w wysokości [X] EUR, które dostawca pobiera na miejscu. Nie ma żadnych innych kosztów ani podatków.

(5) W przypadku płatności kartą kredytową cena zakupu jest zarezerwowana na karcie kredytowej w momencie składania zamówienia (autoryzacji). Twoje konto karty kredytowej jest faktycznie obciążone w momencie wysłania towaru do Ciebie.

(6) Płacąc za pomocą PayPal, podczas procesu składania zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury przez PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, uwierzytelnić swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez PayPal natychmiast po tym.

(7) Płacąc za pomocą polecenia zapłaty, możesz być zmuszony do poniesienia kosztów, które powstają w wyniku odwrotnej księgowania transakcji płatniczej z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu błędnie przekazanych danych konta bankowego.

(8) Jeżeli popadniesz w zwłokę z płatnością, jesteś zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej stawki podstawowej. Za każde upomnienie wysłane do Ciebie po wystąpieniu zwłoki zostaniesz obciążony opłatą za upomnienie w wysokości 2,50 EUR, chyba że w indywidualnych przypadkach zostanie udowodniona niższa lub wyższa szkoda.

 • 5 Odliczenie/prawo zatrzymania

(1) Masz prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy twoje roszczenie wzajemne zostało prawomocnie ustanowione, nie jest kwestionowane lub uznawane przez nas, lub pozostaje w ścisłym związku z naszym roszczeniem.

(2) Z prawa zatrzymania możesz skorzystać tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

 • 6 dostawa; Zatrzymanie tytułu

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa towarów z naszego magazynu na podany przez Ciebie adres.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, obowiązują również następujące zasady:
- Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń z bieżących stosunków handlowych.

Przed przeniesieniem własności towaru zastrzeżonego zastaw lub przeniesienie zabezpieczenia jest niedopuszczalne.

- Możesz odsprzedać towar w zwykłym toku działalności. W takim przypadku już teraz przesyłasz nam wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury naliczonej z odsprzedaży

 1. Przyjmujemy cesję, ale jesteś upoważniony do ściągania roszczeń. Jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia roszczeń.

- Przy łączeniu i mieszaniu towaru zastrzeżonego nabywamy współwłasność nowego towaru w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do pozostałych przedmiotów przetworzonych w momencie przetwarzania.

- Zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na żądanie, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 10%. Za wybór zabezpieczeń do zwolnienia odpowiadamy.

 • 7 zasady anulowania

W przypadku, gdy jesteś konsumentem w rozumieniu art. 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), tj. Dokonujesz zakupu w celach, które w większości nie mają charakteru komercyjnego ani samozatrudnienia, masz prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa, trzeba

Tylko Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf

CEO:
M. Sokiran

E-mail: info@onlysmile.de

za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu, faksu lub poczty elektronicznej wysłanej pocztą) o decyzji cofnięcia tej umowy. Możesz użyć załączonego formularza odwołania próbki, ale nie jest to wymagane.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę.

Prawa autorskie: HĘRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, contracttexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115, 030 Berlin, tel. (28) 30 57 40 030, faks (28) 30 57 4 XNUMX

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Prawa autorskie: HĘRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, contracttexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115, 030 Berlin, tel. (28) 30 57 40 030, faks (28) 30 57 4 XNUMX

Wzór formularza odstąpienia
Jeśli chcesz zrezygnować z umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

An

Tylko Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf

CEO:
M. Sokiran

Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*):
Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Koniec odwołania

(1) Nie ma prawa do odstąpienia od umowy

- o dostarczanie towarów nieprefabrykowanych, dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,

- o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę,

jeżeli ich plomba została usunięta po dostarczeniu, lub

- o dostarczenie towarów, jeżeli zostały one nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostarczeniu ze względu na swój charakter.

Prawa autorskie: HĘRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, contracttexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115, 030 Berlin, tel. (28) 30 57 40 030, faks (28) 30 57 4 XNUMX

(2) Należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia. Jeśli to możliwe, prosimy o odesłanie do nas towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu, aby uniknąć roszczeń odszkodowawczych z powodu uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim opakowaniem.

(3) Przed powrotem zadzwoń do nas pod numer +49 211 33764072, aby poinformować o zwrocie. W ten sposób umożliwiasz nam jak najszybsze przypisywanie produktów.

(4) Należy pamiętać, że warunki wymienione w ust. 2 i 3 powyżej nie są warunkiem wstępnym skutecznego wykonywania prawa do odstąpienia od umowy.

 • 8 Uszkodzenia transportowe

(1) Jeśli towary są dostarczane z oczywistymi uszkodzeniami podczas transportu, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie takich błędów dostawcy i prosimy o jak najszybszy kontakt z nami.

(2) Niezłożenie reklamacji lub nie skontaktowanie się z nami nie ma wpływu na ustawowe uprawnienia gwarancyjne. Pomagają nam jednak dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

 • 9 Gwarancja

(1) O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, roszczenia gwarancyjne wynikają z ustawowych przepisów prawa handlowego (§§ 433 i nast. BGB).

(2) Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za używane przedmioty - wbrew przepisom ustawowym - wynosi jeden rok. Ograniczenie to nie dotyczy roszczeń z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub z tytułu naruszenia istotnego obowiązku umownego, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i którego spełnienie przez kontrahenta może regularnie powoływać się (obowiązek kardynalny), a także roszczenia z tytułu innych szkód opartych na umyślnym lub rażącym niedbalstwie naruszenia obowiązków przez użytkownika lub jego pełnomocników.

(3) Ponadto do rękojmi obowiązują przepisy ustawowe, w szczególności dwuletni termin przedawnienia zgodnie z § 438 ust. 1 pkt 3 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

(4) Jeśli jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, obowiązują przepisy prawne z następującymi modyfikacjami:

- Tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta są wiążące dla jakości towaru, ale nie publiczne promocje i oświadczenia oraz inne reklamy producenta.

- Jesteś zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru z niezbędną starannością pod kątem odchyleń jakościowych i ilościowych oraz do powiadomienia nas o oczywistych wadach w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.

Terminowa wysyłka jest wystarczająca do dotrzymania terminu. Dotyczy to również wad ukrytych zidentyfikowanych później po ich odkryciu. W przypadku naruszenia obowiązku zbadania i zgłoszenia dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone.

- W przypadku usterek zapewniamy według naszego uznania gwarancję naprawy lub wymiany (wykonanie uzupełniające). W przypadku naprawy nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, które wynikają z wysyłki towaru do miejsca innego niż miejsce wykonania, o ile przesyłka nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

- Jeśli dodatkowe wykonanie nie powiedzie się dwukrotnie, możesz zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

- Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy.

 • 10 odpowiedzialność

(1) Nieograniczona odpowiedzialność: ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne i rażące niedbalstwo, a także zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt. Za niewielkie zaniedbania odpowiadamy za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu ludzi.

(2) Ponadto obowiązuje następująca ograniczona odpowiedzialność: W przypadku lekkiego zaniedbania odpowiadamy tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na którym można regularnie polegać (obowiązek podstawowy). Kwota odpowiedzialności za drobne zaniedbania jest ograniczona do szkody, której można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i której wystąpienia należy się zwykle spodziewać. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również na korzyść naszych pośredników.

 • 11 Alternatywne rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępniła platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w związku z ich zamówieniem internetowym bez interwencji sądu. Platforma rozstrzygania sporów jest dostępna pod linkiem zewnętrznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wszelkie różnice zdań wynikające z naszej umowy staramy się rozstrzygać polubownie. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym i niestety nie możemy zaoferować Państwu udziału w takim postępowaniu.

 • 12 przepisów końcowych

(1) Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

(2) Do umów między nami a Państwem stosuje się wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG, „Prawo sprzedaży ONZ”).

Obowiązujące przepisy kraju, w którym zwykle mieszkasz, pozostają nienaruszone przez wybór prawa.

(3) Jeśli jesteś handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z lub w związku z umowami między nami a Tobą jest nasza siedziba.

stoją: 01.01.2019

 

Prawa autorskie: HĘRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, contracttexte@haerting.de
Chausseestraße 13,10115, 030 Berlin, tel. (28) 30 57 40 030, faks (28) 30 57 4 XNUMX

 

REGULAMIN

1 Zakres i dostawca (1) Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień, które
w sklepie internetowym

Tylko kosmetyki GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf
Dyrektor wykonawczy:
M. Sokiran
robić.

(2) Asortyment w naszym sklepie internetowym jest skierowany wyłącznie do kupujących, którzy ukończyli 18 lat.
(3) Nasze dostawy, usługi i oferty są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do firm, a więc również dla wszystkich przyszłych relacji biznesowych, nawet jeśli nie są one ponownie wyrażone
być uzgodnione. Włączenie warunków, które klient, który spełnia nasze warunki, jest sprzeczne, jest już sprzeczne.
(4) Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.
(5) Możesz zmienić aktualnie obowiązujące warunki na stronie internetowej [www.onlysmile.com] pobrać i wydrukować.
2 zawarcie umowy (1) Prezentacja towaru w sklepie internetowym nie stanowi wiążącego wniosku do zawarcia umowy sprzedaży. Jest to raczej niezobowiązująca prośba o zamówienie towaru w sklepie internetowym.
(2) Klikając na przycisk [„zamów teraz zapłać” / „kup”] złóż wiążącą ofertę kupna (§ 145 BGB). Tuż przed złożeniem zamówienia możesz ponownie sprawdzić zamówienie
i w razie potrzeby poprawić.
(3) Po otrzymaniu oferty zakupu otrzymasz automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail, w której potwierdzimy, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie (potwierdzenie odbioru). To potwierdzenie odbioru nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty zakupu. Umowa przychodzi przez potwierdzenie odbioru
jeszcze nie skończone.
(4) Umowa kupna towaru zostaje zawarta tylko wtedy, gdy wyraźnie przyjmiemy ofertę kupna (potwierdzenie zamówienia) lub jeśli towar - bez uprzedniej wyraźnej akceptacji - zostanie wysłany do Państwa. Wyjątek: w przypadku płatności przedpłatą i PayPal przyjęcie zamówienia jest natychmiastowe wraz z zamówieniem.
3 ceny Ceny podane na stronach produktów zawierają ustawowy podatek VAT i inne składniki ceny oraz są powiększone o odpowiednie koszty wysyłki. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji ["Informacje o wysyłce" /
"Warunki dostawy"].
4 warunki płatności; opóźnienie (1) Płatności można dokonać:
Faktura z góry,
Karta kredytowa,
paypal
(2) Jesteśmy odpowiedzialni za wybór dostępnych metod płatności. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do wyboru tylko formy płatności Aby zaoferować metody płatności, na przykład w celu zabezpieczenia naszego ryzyka kredytowego tylko przedpłata.
(3) Przy wcześniejszym wyborze metody płatności dzwonimy do naszego Dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia. Kwota faktury jest w ciągu 10 dni od otrzymania towaru na nasze konto.
(4) W przypadku płatności za pobraniem dodatkowa opłata w wysokości [X] EUR, która podnosi dostawcę na miejscu. Dalsze koszty i podatki nie obowiązują.
(5) W przypadku płatności kartą kredytową cena zakupu w momencie składania zamówienia Zastrzeżona na karcie kredytowej (autoryzacja). Rzeczywiste obciążenie Twoje konto karty kredytowej zostanie przetworzone w momencie dostarczenia towaru do wysyłki.
(6) Płacąc za pomocą PayPal, będziesz w trakcie procesu zamawiania na stronie internetowej przekazanej przez dostawcę internetowego PayPal. Do kwoty faktury powyżej Aby móc zapłacić PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, uwierzytelnić swoimi danymi dostępowymi i przekazem pieniężnym, aby potwierdzić u nas. Po złożeniu zamówienia w sklepie wymagamy, aby PayPal zainicjował transakcję płatniczą. Dalsze informacje są dostępne podczas procesu zamawiania. Transakcja płatnicza staje się bezpośrednia przez PayPal, a następnie odbywa się automatycznie.
(7) Jeśli płacisz za pomocą polecenia zapłaty, być może będziesz musiał ponieść koszty poniesione w wyniku obciążenia zwrotnego transakcji płatniczej z powodu niewystarczających środków lub z powodu błędnie przesłanych danych bankowych.
(8) Jeśli zalegasz z płatnością, jesteś odpowiedzialny za zapłatę
ustawowe odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej ustalonej stopy bazowej. Za każde upomnienie po wpisaniu W przypadku spóźnienia się z płatnością zostaniesz obciążony opłatą za upomnienie w wysokości 2.50 EUR, chyba że w indywidualnych przypadkach niższa lub wyższa
Uszkodzenie zostało udowodnione.
5 Potrącenie / prawo zatrzymania (1) Jesteś uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie wzajemne zostało prawnie stwierdzone, nie jest przez nas kwestionowane lub jest uznane lub pozostaje w ścisłym związku synallagmatycznym z naszymi podstawami roszczeń.
(2) Możesz skorzystać z prawa zatrzymania tylko w zakresie swojego Roszczenia wzajemnego na podstawie tego samego stosunku umownego.
6 dostawa; Zastrzeżenie własności (1) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa towaru jest realizowana przez nasz magazyn na wskazany przez Państwa adres.
(2) Towar pozostaje naszą własnością aż do pełnej zapłaty ceny zakupu.
(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, obowiązują również następujące zasady:
- Zastrzegamy sobie własność towaru do czasu całkowitego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z dotychczasowych stosunków handlowych.
Przed przeniesieniem własności zastrzeżonego towaru nie dopuszcza się zastawu lub przeniesienia zabezpieczenia.
- Możesz odsprzedać towar w zwykłym toku działalności. W tym przypadku już wprowadzasz wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które narosły ci z odsprzedaży, do nas Akceptujemy cesję, ale odbierasz pieniądze Autoryzowane roszczenia. W przypadku, gdy Twoje zobowiązania płatnicze nie są należycie, zastrzegamy sobie prawo do:
Sam zbieraj należności.
- Przy łączeniu i mieszaniu zastrzeżonego towaru nabywamy współwłasność nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości fakturowej zastrzeżonego towaru do innych przetworzonych przedmiotów do czasu przetworzenia.
- Zobowiązaliśmy się udzielić należnych nam zabezpieczeń na żądanie, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń to wierzytelności podlegające zabezpieczeniu w ponad 10%. Za wybór zabezpieczenia do zwolnienia odpowiadamy.
7 Zasady anulowania W przypadku, gdy jesteś konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, więc zakup również
Do celów, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani własne, nie są przypisane do niezależnej działalności zawodowej, masz jedno Wycofanie zgodnie z poniższymi postanowieniami.
Wypłata
Masz prawo, w ciągu czternastu dni, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub jedna z osób trzecich wskazanych do Państwa, która nie jest przewoźnikiem, posiadał lub posiadał posiadane towary.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować

Tylko Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf
Dyrektor wykonawczy:
M. Sokiran
E-mail: info@onlysmile.de

za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, poinformuj. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie wiadomości o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Konsekwencje anulowania
Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, otrzymamy od Ciebie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z innego rodzaju dostawy jako najtańszej standardowej dostawy oferowanej przez nas niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternaście dni od dnia, do którego załączono zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy, które otrzymaliśmy. Używamy tych samych środków płatności w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami te opłaty za spłatę.
Copyright: HĘRTING Adwokaci, www.haerting.de, teksty umowy@haerting.de
Chausseestraße 13, 10115 Berlin, tel. (030) 28 30 57 40, faks (030) 28 30 57 4

Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie zwrócimy towaru lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Masz towar natychmiast, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy, odeślij do nas lub przekaż. Termin obowiązuje w przypadku odebrania towaru przed upływem terminu czternastu dni od wysłania.
Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynikająca z badania stanu, właściwości i funkcjonowania towaru nie jest konieczna.
Copyright: HĘRTING Adwokaci, www.haerting.de, teksty umowy@haerting.de
Chausseestraße 13, 10115 Berlin, tel. (030) 28 30 57 40, faks (030) 28 30 57 4

Wzór formularza wypłaty
Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.
On
Tylko Cosmetics GmbH
Koenigsallee 27
40212 Düsseldorf
Dyrektor wykonawczy:
M. Sokiran

Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy
zakup następujących towarów (*):
Zamówione (*) / otrzymane (*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
dane
(*) Niepotrzebne skreślić.
Koniec odwołania

(1) Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje
- o dostawę towarów nieprefabrykowanych i o ich indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta jest miarodajne lub które wyraźnie odpowiadają osobistym potrzebom konsumenta,
- w przypadku dostawy zapieczętowany towar, ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadaje się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu lub
- przy dostawie towarów, jeżeli wynikają one z ich dostawy po dostarczeniu Natura zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami.
Copyright: HĘRTING Adwokaci, www.haerting.de, teksty umowy@haerting.de
Chausseestraße 13, 10115 Berlin, tel. (030) 28 30 57 40, faks (030) 28 30 57 4

(2) Proszę unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia. Towar prosimy odesłać w oryginalnym opakowaniu, jeśli to możliwe, ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania z powrotem do nas. W razie potrzeby użyj jednego ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, upewnij się, że masz odpowiednie opakowanie dla jednego
odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami transportowymi, roszczenia odszkodowawcze w celu uniknięcia uszkodzeń na skutek wadliwego opakowania.
(3) Zadzwoń do nas przed powrotem pod numer +49 211 33764072, aby otrzymać powiadomienie o zwrocie. W ten sposób umożliwiasz nam najszybszą możliwą alokację produktów.
(4) Należy zauważyć, że te wymienione w poprzednich paragrafach 2 i 3 Tryby nie są warunkiem wstępnym skutecznego wykonania Wypłaty.
8 szkody transportowe (1) Jeżeli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, to
Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie takich błędów do dostawcy i ich usunięcie prosimy o jak najszybszy kontakt.
(2) Brak złożenia reklamacji lub kontaktu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji w zakresie ustawowych uprawnień gwarancyjnych. Pomagają nam jednak nasze własne roszczenia wobec przewoźnika lub dochodzenie ubezpieczenia transportu.
9 Gwarancja (1) O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Twoje roszczenia z tytułu rękojmi zgodnie z ustawowymi przepisami prawa kupna (§§ 433 ff. BGB).
(2) Jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, to okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za towary używane - odbiegający od przepisów prawa - wynosi jeden rok. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania do roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku
uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu lub naruszeniu istotnego obowiązku umownego, którego wypełnienia należy w pierwszej kolejności należytej realizacji umowy, na którego spełnieniu strona umowy może regularnie polegać (obowiązek kardynalny), a także z tytułu roszczeń z tytułu inne szkody, które wynikają z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków użytkownika lub jego pełnomocników.
(3) W pozostałym zakresie do rękojmi mają zastosowanie przepisy ustawowe, w szczególności dwuletni termin przedawnienia zgodnie z art. § 438 ust. 1 pkt 3 BGB.
(4) Jeśli jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB, ustawowe
Postanowienia z następującymi modyfikacjami:
- Za stan towaru wiążące są tylko nasze własne dane i opis produktu producenta, ale nie ogólnodostępne
Promocje i komentarze oraz inne reklamy producenta.
- Jesteś zobowiązany do dostarczenia towaru bez zwłoki i z niezbędnym
Zadbaj o zbadanie odchyleń jakościowych i ilościowych oraz nas
wady oczywiste w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.
Termin jest wystarczający do terminowej wysyłki. Dotyczy to również
później odkrył ukryte wady z odkrycia. W przypadku kontuzji
Obowiązkiem badania i sprzeciwu jest stwierdzenie, że
Roszczenia gwarancyjne wyłączone.
- W przypadku wad udzielamy gwarancji według własnego uznania poprzez naprawę
lub dostawa zastępcza (wykonanie dodatkowe). W przypadku sprostowania musi:
Nie ponosimy zwiększonych kosztów związanych z wysyłką towaru
do miejsca innego niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że:
Przesyłka niezgodna z przeznaczeniem towaru
odpowiednik.
- Jeśli po spektaklu dwa razy się nie powiedzie, możesz to zrobić według własnego uznania
Zmniejszenie zapotrzebowania lub odstąpienie od umowy.
- Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy.
10 odpowiedzialność (1) Nieograniczona odpowiedzialność: Ponosimy pełną odpowiedzialność za zamiar i rażącą
zaniedbania i zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt. Dla łatwego
Ponosimy odpowiedzialność za niedbalstwo w przypadku szkód powstałych w wyniku uszczerbku na życiu,
Ciało a zdrowie osób.
(2) W pozostałym zakresie obowiązuje następująca ograniczona odpowiedzialność: W przypadku lekkiego zaniedbania
ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego,
ich spełnienie prawidłowego wykonania umowy w ogóle
po raz pierwszy możliwe i na których zgodności można regularnie polegać
(Obowiązek). Odpowiedzialność za drobne zaniedbania to kwota is
ograniczone do szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy, z
Pojawienie się zazwyczaj należy się spodziewać. Praca dyplomowa
Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również na korzyść naszych zastępców.
11 Alternatywne rozstrzyganie sporów Komisja Europejska dysponuje platformą do pozasądowego rozstrzygania sporów
opatrzony. Daje to konsumentom możliwość rozstrzygania sporów
Połączenie z Twoim zamówieniem online w pierwszej kolejności bez udziału
Wyjaśnij sąd. Platforma rozstrzygania sporów znajduje się pod linkiem zewnętrznym
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ available.
Staramy się rozwiązywać wszelkie spory wynikające z naszej umowy
Za obopólną zgodą. Ponadto niedługo weźmiemy udział w jednym
Postępowanie pojednawcze nie jest obowiązkowe i może dać Ci udział w nim
niestety nie oferują takich procedur.
12 Postanowienia końcowe (1) Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków jest nieważne lub
W ten sposób wpłynie to na ważność pozostałych postanowień
nietknięty.
(2) Umowy między nami a Tobą podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu
Ma zastosowanie z wyłączeniem postanowień Organizacji Narodów Zjednoczonych Nations
Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG, „UNContent”).
Obowiązkowe przepisy kraju, w którym się znajdujesz
zwykle pozostają, pozostają nietknięci przez wybór prawa.
(3) Czy jesteś handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub prawa publicznego?
Aktywa specjalne, więc nasze miejsce prowadzenia działalności jest miejscem jurysdykcji dla wszystkich
Spory wynikające z lub w związku z umowami między nami a
Im.
Od 01.01.2019
Copyright: HĘRTING Adwokaci, www.haerting.de, teksty umowy@haerting.de
Chausseestraße 13, 10115 Berlin, tel. (030) 28 30 57 40, faks (030) 28 30 57 4